TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2021.

Thứ năm - 04/11/2021 15:12

       Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa "của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân". Trong Nhà nước pháp quyền, pháp luật có vai trò vô cùng quan trọng, vừa là công cụ quản lý Nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật là một yêu cầu cấp thiết, luôn đi cùng trách nhiệm, nghĩa vụ tôn trọng pháp luật của các chủ thể trong xã hội.

       Thời gian qua, cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Ngày Pháp luật là một trong những hình thức, biện pháp và mô hình triển khai cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu đó. Bắt đầu từ năm 2013, Ngày Pháp luật được chính thức quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, theo đó “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, với dấu mốc đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta năm 1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, là sự khẳng định mạnh mẽ các giá trị dân chủ, dân quyền, thượng tôn pháp luật và còn tồn tại bền vững cho đến ngày hôm nay.

       Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII là: “Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh; cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là sự gương mẫu tuân theo pháp luật, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên; tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc”.
 

plu

       
       Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức nói riêng trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

       Hiểu rõ được ý nghĩa đó, đồng thời thực hiện Quyết định số 1221/QĐ-BTP ngày 30/7/2021 về ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam của Bộ Tư Pháp; Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam của ngành giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng chuyên môn, sở nghiệp vụ triển khai thực hiện: Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chủ đề: “Toàn Ngành Tư pháp nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.”

       Cụ thể:

       Thực hiện phổ biến các vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; đất đai; biên giới; hải đảo; xử lý vi phạm hành chính…. Kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực, gương người tốt việc tốt trong chấp hành pháp luật, củng cố niềm tin, tọa đồng thuận trong xã hội.

        Quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2020, 2021; các chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của dân; doanh nghiệp lao động; đầu tư; khiếu nại; tốt cáo;  an toàn thực phẩm; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em; giao thông đường bộ; các điều ước quốc tế mà Việt Nam kí kết  tham gia là thành viên…. Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là  phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid - 19, tiêm chủng phòng ngừa dịch bệnh, kịp thời lên án các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

       Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chỉ động, tìm hiểu hiểu, học tập pháp luật.

       Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện: Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn luôn chú trọng nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và Ngày Pháp luật nói riêng đến với cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong nhà trường. Hướng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, nhà trường nêu cao các khẩu hiệu:
      1.Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật để tạo đồng thuận trong nhà trường;   Nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, thực hiện pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
      2. Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực để hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
      3. Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.
     4. Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của giáo viên, người lao động và học sinh.
      5. Nâng cao hiệu quả công tác tư pháp để góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh Covis – 19 và hoàn thành mục tiêu giáo dục.
     6. Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, giao viên, công nhân viên và học sinh toàn nhà trường tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật: Cuộc thi Tìm hiểu Pháp luật Việt Nam; Hoạt động ngoài giờ lên lớp với Chủ đề: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam,…

        Các hoạt động tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, giáo viên và học sinh về Pháp luật của Nhà nước mà còn giúp cho mỗi cá nhân nhận ra quyền, lợi ích và nghĩa vụ của bản thân trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước Việt Nam vững mạnh, một Nhà nước “Của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”. Hơn nữa, với các hoạt động thiết thực đó, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã dần đi vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội.

        Có thể nói, Ngày Pháp luật 09/11 là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đây được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Việc ban hành Kế hoạch với các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam sẽ góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, qua đó nhắc nhở, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh phải gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, tích cực tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội, đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TKB KHOA BIỂU ONLINE 2023-2024
LỊCH BÁO GIẢNG ONLINE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây