Quyết định về việc khen thưởng học sinh đạt giải các cuộc thi trên mạng Internet cấp trường, năm học 2016-2017

Chủ nhật - 22/01/2017 09:29
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
Số:        /QĐ-LQĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên Phủ, ngày 17  tháng 01 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng học sinh đạt giải các cuộc thi
trên mạng Internet cấp trường, năm học 2016-2017
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
            Căn cứ điều 19 chương II Điều lệ Trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;
          Căn cứ kết quả các cuộc thi trên mạng Internet(OSE, IOS, Violympic Toán, Violympic Vật lý) cấp trường,
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Thưởng 155 học sinh đạt giải trong các cuộc thi trên mạng Internet cấp trường năm học 2016 - 2017 (có danh sách kèm theo).
Số tiền thưởng là:
Giải Nhất  12 học sinh x 100.000đ =  1.200.000đ
Giải Nhì   28 học sinh  x  80.000đ =   2.240.000đ
Giải Ba     42 học sinh  x  60.000đ =   2.520.000đ
Giải KK    73 học sinh  x  50.000đ  =  3.650.000đ
                                Tổng cộng:         9.610.000đ 
            (Chín triệu sáu trăm mười ngàn đồng chẵn)
Số tiền trên được trích từ Qũy  Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.
       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Các học sinh có tên tại Điều 1 và Văn phòng nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
      - Như Điều 1;                                                                                
       - Lưu: VP.
 
       HIỆU TRƯỞNG
    
 
 
 
         Phạm Hồng Phong
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CÁC CUỘC THI HSG QUA MẠNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017
             
 
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-LQĐ ngày 17/01/2017 của Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn)
 
TT Họ và tên Lớp Giải Môn Số tiền Ký nhận
1 Phạm Tuấn Thành 12C1 Nhất Toán TV 12        100.000  
2 Trần Tùng Lâm 12C1 Nhì Toán TV 12          80.000  
3 Phạm Thị Thanh Huyền 12C1 Nhì Toán TV 12          80.000  
4 Bùi Thanh Hoa 12C1 Nhì Toán TV 12          80.000  
5 Vũ Tuấn Bảo 12C1 Ba Toán TV 12          60.000  
6 Nguyễn Thị Hương 12C1 Ba Toán TV 12          60.000  
7 Nguyễn Tiến Thành 12C1 Ba Toán TV 12          60.000  
8 Nguyễn Quỳnh Tâm 12C1 Ba Toán TV 12          60.000  
9 Nguyễn Quang Hiếu 12C1 KK Toán TV 12          50.000  
10 Trần Huy Hiếu 12C1 KK Toán TV 12          50.000  
11 Lê Phương Thảo 12C1 KK Toán TV 12          50.000  
12 Võ Thị Thảo Trang 12C1 KK Toán TV 12          50.000  
13 Nguyễn Công Vũ 12C1 KK Toán TV 12          50.000  
14 Phạm Trung Hiếu 12C1 KK Toán TV 12          50.000  
15 Nguyễn Thị Xuân Phương 12C4 KK Toán TV 12          50.000  
16 Lê Mai Thư 10A1 Nhất Toán TV 11        100.000  
17 Lê Đình Hiếu 11B1 Nhì Toán TV 11          80.000  
18 Nguyễn Hoài Linh 11B1 Nhì Toán TV 11          80.000  
19 Nguyễn Thùy Dương 11B1 Nhì Toán TV 11          80.000  
20 Lê Nhật 11B1 Ba Toán TV 11          60.000  
21 Trịnh Quang Huy 11B1 Ba Toán TV 11          60.000  
22 Phạm Minh Hiếu 11B1 Ba Toán TV 11          60.000  
23 Trần Mai Trang 11B1 Ba Toán TV 11          60.000  
24 Bùi Phương Nam 11B1 KK Toán TV 11          50.000  
25 Lê Mạnh Công 11B1 KK Toán TV 11          50.000  
26 Vũ Lâm Hoàng Anh 11B1 KK Toán TV 11          50.000  
27 Nguyễn Thị Ngọc 11B1 KK Toán TV 11          50.000  
28 Đặng Nhật Anh 11b5 KK Toán TV 11          50.000  
29 Lưu Thị Phương Linh 11B1 KK Toán TV 11          50.000  
30 Thái Đình Hòa 10A1 Nhất Toán TV 10        100.000  
31 Lê Minh Đức 10A2 Nhì Toán TV 10          80.000  
32 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10A1 Nhì Toán TV 10          80.000  
33 Lê Thị Thu Trang 10A1 Nhì Toán TV 10          80.000  
34 Nguyễn Thị Huyền Trang 10A1 Nhì Toán TV 10          80.000  
35 Phạm Ngọc Cảnh 10A1 Nhì Toán TV 10          80.000  
36 Nguyễn Trung Huy 10A1 Ba Toán TV 10          60.000  
37 Maka Siuple 10A1 Ba Toán TV 10          60.000  
38 Lê Quang Huy 10A3 Ba Toán TV 10          60.000  
39 Lê Minh Đức 10A1 Ba Toán TV 10          60.000  
40 Trần Hải Anh 10A1 Ba Toán TV 10          60.000  
41 Lê Nguyễn Tâm An 10A1 KK Toán TV 10          50.000  
42 Trần Thị Châu Giang 10A1 KK Toán TV 10          50.000  
43 Lã Thành Linh 10A1 KK Toán TV 10          50.000  
44 Nguyễn Phương Thảo 10A1 KK Toán TV 10          50.000  
45 Đặng Thị Mai Linh 10A1 KK Toán TV 10          50.000  
46 Nguyễn Hoàng Thế Nam 10A1 Nhất Toán TA 10        100.000  
47 Phạm Thành Biên 10A1 Nhì Toán TA 10          80.000  
48 Nguyễn Phương Thảo 10A1 Nhì Toán TA 10          80.000  
49 Thái Đình Hòa 10A1 Ba Toán TA 10          60.000  
50 Trần Thị Châu Giang 10A1 Ba Toán TA 10          60.000  
51 Phạm Ngọc Cảnh 10A1 Ba Toán TA 10          60.000  
52 Nguyễn Hoàng Nam 10A1 Ba Toán TA 10          60.000  
53 Cao Yến Nhi 10A6 KK Toán TA 10          50.000  
54 Hoàng Việt Đức 10A1 KK Toán TA 10          50.000  
55 Hoàng Lân 10A6 KK Toán TA 10          50.000  
56 Lê Thị Thu Trang 10A1 KK Toán TA 10          50.000  
57 Phạm Huy Bình 10A1 Nhất Toán TA 11        100.000  
58 Nguyễn Trường Giang 11B1 Nhì Toán TA 11          80.000  
59 Lê Đình Hiếu 11B1 Nhì Toán TA 11          80.000  
60 Nguyễn Thị Huyền 11B1 Ba Toán TA 11          60.000  
61 Lê Mai Thư 11B1 Ba Toán TA 11          60.000  
62 Lê Mạnh Công 10A1 KK Toán TA 11          50.000  
63 Phạm Minh Hiếu 11B1 KK Toán TA 11          50.000  
64 Nguyễn Hoài Linh 11B1 KK Toán TA 11          50.000  
65 Nguyễn Thùy Dương 11B1 KK Toán TA 11          50.000  
66 Phạm Tuấn Thành 12C1 Nhất Vật lý 12        100.000  
67 Lê Việt Hà 12C3 Nhì Vật lý 12          80.000  
68 Trần Tùng Lâm 12C1 Nhì Vật lý 12          80.000  
69 Vương Tiểu Mẫn 12C3 Ba Vật lý 12          60.000  
70 Ngo Hoa 12C3 Ba Vật lý 12          60.000  
71 Bùi Thanh Toan 12C1 KK Vật lý 12          50.000  
72 Nguyễn Quang Huy 11B2 KK Vật lý 12          50.000  
73 Đặng Trường Sơn 12C1 KK Vật lý 12          50.000  
74 Nguyễn Thị Trang 11B2 Nhất Vật lý 11        100.000  
75 Dương Hoàng Long 11B2 Nhì  Vật lý 11          80.000  
76 Nguyễn Quang Huy 11B2 Nhì Vật lý 11          80.000  
77 Nguyễn Trần Long 11B2 Ba Vật lý 11          60.000  
78 Tăng Hải Yến 11B2 Ba Vật lý 11          60.000  
79 Nguyễn Thu Huyền 11B8 Ba Vật lý 11          60.000  
80 Bùi Hưng 11B2 Ba Vật lý 11          60.000  
81 Nguyen Quynh Anh 11B2 KK Vật lý 11          50.000  
82 Nhâm Thái Ngọc 11B2 KK Vật lý 11          50.000  
83 Nguyễn Thiên Hưng 11B2 KK Vật lý 11          50.000  
84 Lê Minh Đức 10A2 Nhất Vật lý 10        100.000  
85 Thái Đình Hòa 10A1 Nhì Vật lý 10          80.000  
86 Nguyễn Tuấn Biên 10A2 Ba Vật lý 10          60.000  
87 Hoàng Việt Đức 10A1 Ba Vật lý 10          60.000  
88 Phạm Ngọc Cảnh 10A1 Ba Vật lý 10          60.000  
89 Nguyễn Văn Thái 10A2 KK Vật lý 10          50.000  
90 Nguyễn Thị Tú Anh 10A2 KK Vật lý 10          50.000  
91 Vũ Ngọc Tuân 10A2 KK Vật lý 10          50.000  
92 Nguyễn Quang Chiến 10A1 KK Vật lý 10          50.000  
93 Phạm Thành Biên 10A1 KK Vật lý 10          50.000  
94 Bùi Văn Ngọc 10A2 KK Vật lý 10          50.000  
95 Nguyễn Đình Khánh 10a2 KK Vật lý 10          50.000  
96 Cao Yến Nhi 10A6 Nhất OSE        100.000  
97 Phạm Việt Hà 10A6 Nhì OSE          80.000  
98 Vũ Trung Kiên 10A6 Nhì OSE          80.000  
99 Hoàng Lân 10A6 Ba OSE          60.000  
100 Vũ Khánh Huyền 11B6 Ba OSE          60.000  
101 Trần Thị Thanh Trang 11B6 Ba OSE          60.000  
102 Nguyễn Thị  Thùy Dương 10A6 KK OSE          50.000  
103 Bùi Giang  Nam 10A6 KK OSE          50.000  
104 Phạm Ngọc Thùy Dương 10A6 KK OSE          50.000  
105 Nguyễn Linh Chi 11B6 KK OSE          50.000  
106 Đặng Trung Hiếu 12C6 KK OSE          50.000  
107 Nguyễn Minh Trang 12C6 KK OSE          50.000  
108 Nguyễn Thị Mai Anh 10A6 KK OSE          50.000  
109 Nguyễn Trần Thùy Dương 10A6 KK OSE          50.000  
110 Phạm Nguyễn Anh Thơ 10A6 KK OSE          50.000  
111 Nguyễn Thùy Linh 10A1 KK OSE          50.000  
112 Nguyễn Thị Khánh Huyền 10A6 KK OSE          50.000  
113 Cao Thị Yến Nhi 10A6 Nhất IOE 10        100.000  
114 Vương Trung Kiên 10A6 Nhì IOE 10          80.000  
115 Phạm Ngọc Thùy Dương 10A6 Nhì IOE 10          80.000  
116 Nguyễn Thị Thùy Dương 10A6 Ba IOE 10          60.000  
117 Hoàng Lân 10A6 Ba IOE 10          60.000  
118 Hoàng Việt Đức 10A1 Ba IOE 11          60.000  
119 Nguyễn Đức Hà 10A6 Ba IOE 10          60.000  
120 Phan Trung Hiếu 10A3 Ba IOE 10          60.000  
121 Phạm Việt Hà 10A6 Ba IOE 10          60.000  
122 Lê Nguyễn Tâm An 10A1 KK IOE 10          50.000  
123 Phạm Thành Trung 10a1 KK IOE 10          50.000  
124 Pham Nhat Minh 10A1 KK IOE 10          50.000  
125 Phạm Thành Biên 10A1 KK IOE 10          50.000  
126 Lê Thị Hải Anh 10A6 KK IOE 10          50.000  
127 Hồ Việt Hiếu 10A7 KK IOE 10          50.000  
128 Nguyễn Trần Thùy Dương 10A6 KK IOE 10          50.000  
129 Lưu Thị Thanh Hiền 10A3 KK IOE 10          50.000  
130 Vũ Khánh Huyền 11B6 Nhất IOE 11        100.000  
131 Thanh Trang 11B6 Nhì IOE 11          80.000  
132 Trần Ngọc Đức 11B6 Nhì IOE 11          80.000  
133 Nguyễn Linh chi 11B6 Ba IOE 11          60.000  
134 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 11B6 Ba IOE 11          60.000  
135 Nguyễn Thu Thảo 11B6 Ba IOE 11          60.000  
136 Trần Đức Thọ 11B6 KK IOE 11          50.000  
137 Lã Thanh Thủy 11B6 KK IOE 11          50.000  
138 Trần Thảo Linh 11B6 KK IOE 11          50.000  
139 Lê Thị Thu An 11B6 KK IOE 11          50.000  
140 lù anh sơn 11B6 KK IOE 11          50.000  
141 Hà Đặng Phương Linh 11B6 KK IOE 11          50.000  
142 Nguyễn Ngọc Diệp 11B6 KK IOE 11          50.000  
143 Vũ Phong Yến Nhi 11B6 KK IOE 11          50.000  
144 Nguyễn Minh Trang 12C6 Nhất IOE 12        100.000  
145 Đặng Trung Hiếu 12C6 Nhì IOE 12          80.000  
146 Nguyễn Hồng Nhung 12C6 Nhì IOE 12          80.000  
147 Nguyễn Quỳnh Tâm 12C1 Ba IOE 12          60.000  
148 Hoàng Thùy Dương 12C6 Ba IOE 12          60.000  
149 Dương Thùy Ninh 12C6 KK IOE 12          50.000  
150 Nhâm Đức Tuấn 12C1 KK IOE 12          50.000  
151 Đỗ Thị Thu Trang 12C6 KK IOE 12          50.000  
152 Nguyễn Quốc An 12C7 KK IOE 12          50.000  
153 Ngô Hoàng Anh Tuấn 12C6 KK IOE 12          50.000  
154 Bùi Thanh Hoa 12C1 KK IOE 12          50.000  
155 Đinh Trọng Khánh 12C6 KK IOE 12          50.000  
Tổng     9.610.000  
(Chín triệu sáu trăm mươi ngàn đồng chẵn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TKB KHOA BIỂU ONLINE 2023-2024
LỊCH BÁO GIẢNG ONLINE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây