HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NĂM HỌC 2019 -2020

Thứ tư - 10/06/2020 10:34
Thực hiện Văn bản số 741/SGDĐT - TCCB ngày 29/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại năm học 2019 -2020, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn hướng dẫn tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm học 2019 - 2020.

HƯỚNG DẪN

Đánh giá, xếp loại năm học 2019 -2020

Thực hiện Văn bản số 741/SGDĐT - TCCB ngày 29/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại năm học 2019 -2020, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn hướng dẫn tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm học 2019 - 2020 như sau:

I. YÊU CẦU

Các tổ hoàn thành việc đánh giá, phân loại trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2019 -2020.

Căn cứ kết quả đáng giá, Hiệu trưởng ban hành Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại công khai trong đơn vị.

Kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức là căn cứ để nhà trường xem xét bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chính sách đối với công chức, viên chức, đồng thời làm căn cứ quan trọng trong công tác tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Đáng giá theo Luật Công chức, Luật Viên chức

1.1. Căn cứ đánh giá

- Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

- Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ;

- Công văn số 1801/SNV-CCVC ngày 29/11/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

1.2. Đối tượng: Công chức, viên chức trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

1.3. Phân cấp đánh giá

- Đối với cán bộ quản lý: Do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm trực tiếp đánh giá (quy định tại Khoản 3, Điều 43, Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

- Đối với giáo viên, nhân viên: Do Hiệu trưởng trực tiếp đánh giá.

1.4. Quy trình đánh giá (Mẫu tại phụ lục I)

Bước 1: Công chức, viên chức tự nhận xét, đánh giá, phân loại

- Đối với công chức (Hiệu trưởng): Tự đánh giá, phân loại kết quả công tác theo Mục I, II Mẫu số 02.

- Đối với viên chức lãnh đạo (Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó): Tự đánh giá, phân loại kết quả công tác theo Mục I, II Mẫu số 03A.

- Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý (giáo viên; nhân viên hành chính; nhân viên thư viện, thiết bị, giáo vụ): Tự đánh giá, phân loại kết quả công tác theo Mục I, II Mẫu số 03B.

Bước 2: Đánh giá công chức, viên chức

- Tại cuộc họp tổ cuối năm:

+ Công chức, viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp tổ để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.

+Thư ký cuộc họp ghi các ý kiến vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

- Đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng ngoài việc tổ chức đánh giá tại tổ chuyên môn còn tổ chức đánh giá tại cuộc họp chủ chốt:

+ Thành phần tham dự cuộc họp: Tập thể lãnh đạo cơ quan (đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, tổ trưởng).

+Thư ký cuộc họp ghi các ý kiến vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

Bước 3: Lấy ý kiến nhận xét của tổ trưởng, lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức tại Mục III.

- Tổ trưởng:

+ Tham khảo ý kiến các thành viên trong tổ về bản tự đánh giá kết quả của viên chức. Trực tiếp đánh giá các thành viên trong tổ vào Khoản I Mục III. Chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại viên chức trước Hiệu trưởng.

+ Tổng hợp kết quả xếp loại viên chức trong tổ theo biểu 1A- VC

- Lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức nhận xét viên chức vào Khoản II Mục III.

Bước 4: Người có thẩm quyền quyết định đánh giá, phân loại hoặc đề xuất đánh giá xếp loại công chức, viên chức.

- Đối với công chức (Hiệu trưởng), viên chức quản lý (Phó Hiệu trưởng): Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhận xét và đánh giá về kết quả rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức vào Phiếu đánh giá và phân loại công chức, viên chức Mục IV.

- Đối với viên chức: Hiệu trưởng tham khảo ý kiến tham gia tại cuộc họp tổ và ý kiến tham gia của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức để nhận xét, đánh giá về kết quả rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ của viên chức vào Phiếu đánh giá và phân loại công chức, viên chức Mục IV.

1.5. Tiêu chí đánh giá (Trích Nghị định 56/2015/NĐ-CP và Nghị định 88/2017/NĐ-CP)

1.5.1. Đối với Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (Hiệu trưởng)

a. Mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

- Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; công vụ được giao;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

- Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;

- Có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí;

- Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả;

- Hoàn thành kịp thời và đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đột xuất;

- Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận.

- Cơ quan đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch công tác năm; hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất;

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả;

- Có năng lực tập hợp, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị đoàn kết, thống nhất.

b. Mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

- Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; công vụ được giao;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

- Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;

- Có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí;

- Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả;

- Hoàn thành kịp thời và đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đột xuất;

- Cơ quan đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành nhiệm vụ đột xuất;

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Có năng lực xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị đoàn kết, thống nhất.

c. Mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt các tiêu chí sau đây thì phân loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực:

- Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; công vụ được giao;

- Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị chậm tiến độ;

- Giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị không đúng quy định của pháp luật, chưa gây hiệu quả phải có biện pháp khắc phục;

- Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, cơ quan chưa đảm bảo chất lượng, hiệu quả;

- Cơ quan, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết.

d. Mức không hoàn thành nhiệm vụ

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

- Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định;

- Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức đơn vị nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất;

- Không hoàn thành nhiệm vụ tương xứng với chức danh đang giữ;

- Thực hiện nhiệm vụ, công vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;

- Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

- Có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí bị xử lý kỷ luật;

- Liên quan trực tiếp đến tiêu cực tham nhũng, tham ô, lãng phí tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách và bị xử lý theo quy định của pháp luật;

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị được lãnh đạo, quản lý hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết.

1. 5.2. Đối với viên chức quản lý (Phó hiệu trưởng)

a. Mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt; hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

- Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

- Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

- Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, hoặc đề tài sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận;

- Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;

- Triển khai thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

- Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.

b. Mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt; hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

- Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

- Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

- Cơ quan đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

c. Mức hoàn thành nhiệm vụ

Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt; hoàn thành 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

- Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc.

- Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

- Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ; tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

- Cơ quan đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 70% đến dưới 100% khối lượng công việc.

d. Mức không hoàn thành nhiệm vụ

Viên chức quản lý có một trong những tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

- Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

- Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu;

- Vi phạm quy trình; quy định chuyên môn, nghiệp vụ;

- Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật;

- Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan đơn vị;

- Không có tinh thần phối hợp đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị;

- Vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải xử lý kỷ luật;

- Việc quản lý, điều hành thực hiện công việc hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu công việc;

- Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật;

- Cơ quan đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành dưới 70% khối lượng công việc.

1.5.3. Đối với viên chức (Giáo viên; nhân viên hành chính; nhân viên thư viện, thiết bị, giáo vụ)

a. Mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt; hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất, giảng dạy môn chuyên hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chuyên môn được giao;

- Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc.

- Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

- Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, hoặc đề tài sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận;

- Đặc cách giáo viên ôn thi học sinh giỏi quốc gia có giải; dự thi và hướng dẫn học sinh dự thi các cuộc thi cấp quốc gia có giải; trong năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

b. Mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt; hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết, đảm bảo tiến độ chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

- Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc.

- Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

c. Mức hoàn thành nhiệm vụ

Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt; hoàn thành 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

- Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc.

- Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

d. Mức không hoàn thành nhiệm vụ

Viên chức không giữ chức vụ quản lý có một trong những tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

- Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

- Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu;

- Vi phạm quy trình; quy định chuyên môn, nghiệp vụ;

- Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật;

- Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan đơn vị;

- Không có tinh thần phối hợp đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị;

- Vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải xử lý kỷ luật.

1.6. Biểu mẫu báo cáo

- Đối với tổ nộp các hồ sơ sau:

+ Báo cáo theo biểu: 1A- VC;

+ Phiếu đánh giá và phân loại viên chức;

+ Biên bản cuộc họp.

- Đối với trường nộp về Sở GD&ĐT:

+ Báo cáo theo biểu: 1A- VC.

+ Phiếu đánh giá và phân loại công chức (Hiệu trưởng), viên chức (Phó Hiệu trưởng).

+ Quyết định công nhận đề tài sáng kiến đối với cán bộ quản lý đề nghị mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Quyết định kết quả đánh giá, xếp loại viên chức thuộc thẩm quyền phân cấp.

2. Đánh giá theo Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên

2.1. Căn cứ đánh giá

-Thông tư số 14/2018/TT – BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành quy định về Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông;

-Thông tư số 20/2018/TT – BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

- Công văn số 4529/BGDĐT-CGDCBQLGD ngày 01/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT;

- Công văn số 4530/BGDĐT-CGDCBQLGD ngày 01/10/2018 cua Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT;

- Văn bản số 2103/HD-SGDĐT ngày 07/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn về việc xây dựng minh chứng đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông

2.2. Đối tượng: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên

2.3. Phân cấp đánh giá

- Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì đánh giá Hiệu trưởng;

- Đối với Phó Hiệu trưởng: Hiệu trưởng vận dụng Chuẩn Hiệu trưởng để chỉ đạo, tổ chức triển khai đánh giá Phó Hiệu trưởng theo các tiêu chí phù hợp với nhiệm vụ được phân công.

- Đối với giáo viên: Hiệu trưởng trực tiếp đánh giá

2.4. Quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá

a. Đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

- Quy trình đánh giá (Mẫu tại phụ lục II)

Bước 1: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tự đánh giá theo Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn Phó Hiệu trưởng theo Mẫu số 01 A.

Bước 2: Nhà trường tổ chức lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn Phó Hiệu trưởng theo Mẫu số 02A.

Bước 3: Tổng hợp ý kiến của giáo viên, nhân viên theo Mẫu số 03 A.

- Xếp loại kết quả đánh giá

+ Đạt Chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng ở mức tốt: có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 và 14 đạt mức tốt.

+ Đạt Chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng ở mức khá: có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 và 14 đạt từ mức khá trở lên;

+ Đạt Chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng: có tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, trong đó các tiêu chí 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 và 14 đạt từ mức đạt trở lên;

b. Đối với Giáo viên

- Quy trình đánh giá

Bước 1: Giáo viên tự đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo Mẫu số 01B.

Bước 2: Lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn theo Mẫu 02B.

Bước 3: Tổng hợp kết quả đánh giá của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn theo Mẫu 03B.

Bước 4: Hiệu trưởng thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá giáo viên trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của giáo viên thông qua minh chứng xác thực, phù hợp.

- Xếp loại kết quả đánh giá

+ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có các tiêu chí tại tiêu chuẩn 2 (phát triển chuyên môn, nghiệp vụ) đạt mức tốt;

+ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại tiêu chuẩn 2 (phát triển chuyên môn, nghiệp vụ) đạt mức khá trở lên;

+ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;

2. 5. Biểu mẫu báo cáo

- Đối với tổ nộp các Mẫu 01B, 02B, 03B.

- Đối với trường nộp về Sở GD&ĐT:

+ Báo cáo tổng hợp đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên theo Chuẩn năm học 2019 -2020.

+ Các Mẫu 01A, 02A, 03A, 4B

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban giám hiệu

- Xây dựng Hướng dẫn đánh giá, xếp loại năm học theo đúng Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Giám sát việc thực hiện đánh giá, xếp loại của các tổ.

- Hoàn thiện báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo qua phòng tổ chức cán bộ trước 15/7/2020.

2. Tổ chuyên môn, tổ văn phòng

- Tổ trưởng nghiên cứu Hướng dẫn của trường về đánh giá xếp loại, tổ chức cho các thành viên trong tổ thực hiện nghiêm túc.

- Hoàn thiện hồ sơ gửi về đồng chí Bùi Thị Anh trước 5/7/2020.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Hồng Phong

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TKB KHOA BIỂU ONLINE 2023-2024
LỊCH BÁO GIẢNG ONLINE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây