KẾ HOẠCH VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC NĂM HỌC 2020 -2021

Thứ hai - 07/09/2020 15:53
Nhằm đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong các bộ môn, rèn luyện kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, giúp học sinh chủ động trong học tập và lĩnh hội kiến thức môn học tốt hơn.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

 

Số: 237/KH-LQĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Điện Biên, ngày 07 tháng 9 năm 2020


KẾ HOẠCH

Về việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học năm học 2020 -2021

 

Căn cứ Văn bản số 1769/SGDĐT- GDTrH ngày 31/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020 -2021;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch về việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học năm học 2020 - 2021 như sau:

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

- Năm học 2020 -2021, toàn trường có 28 lớp với tổng số 995 học sinh, với 02 phòng thực hành Hóa; 02 phòng thực hành môn vật lý; 01 phòng thực hành Sinh; 02 phòng Tin; 02 phòng ngoại ngữ. 05 phòng kho cho các phòng các thực hành.

- Thiết bị dạy học được trang cấp đầy đủ phân theo các bộ môn, khối lớp.

- Giáo viên có tích cực trong việc sử dụng thiết bị dạy học.

- Nhân viên thiết bị có tinh thần trách nhiệm cao trong việc quản lý thiết bị dạy học. Hồ sơ sổ sách theo dõi về quản lý và sử dụng thiết bị dạy học đầy đủ, rõ ràng.

- Việc mua sắm, sữa chữa và bảo dưỡng các trang thiết bị dạy học thường xuyên, kịp thời đáp ứng tốt hoạt động dạy và học của nhà trường.

2. Khó khăn

- Một số hiết bị môn Hóa, Lý được cung cấp chưa đồng bộ nên không sử dụng được. Phòng học môn tiếng Anh chưa phù hợp với đặc thù và yêu cầu của bộ môn.

- Một bộ phận giáo viên còn thiếu tích cực trong việc sử dụng thiết bị, ngại sử dụng thiết bị dạy học, chưa tìm tích cực tìm hiểu hết tính năng của thiết bị hiện có.

- Nhân viên thiết bị chưa được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về sử dụng thiết bị nên một số thiết bị nhận về không biết cách sử dụng.

II. Mục đích và yêu cầu

1. Mục đích

- Quán triệt và nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn thể nhà giáo, nhân viên thiết bị, giáo viên đối với công tác khai thác, sử dụng thiết bị dạy học phục vụ hiệu quả cho công tác chuyên môn giảng dạy ngay từ đầu năm học và trong suốt quá trình giảng dạy năm học 2020- 2021.

- Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong các bộ môn, rèn luyện kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, giúp học sinh chủ động trong học tập và lĩnh hội kiến thức môn học tốt hơn.

2. Yêu cầu

- Bảo quản tốt thiết bị dạy học trong quá trình dạy và học.

- Cán bộ thiết bị sắp xếp, bố trí khoa học, ngăn nắp. Phòng thực hành phải được vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo các điều kiện an toàn.

- Bảo quản tốt các loại hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác theo dõi việc sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học.

- Tiếp nhận, đưa vào sử dụng có hiệu quả thiết bị khi được dự án Trung học phổ thông 2 cung cấp.

- Chuẩn bị phương án tiếp nhận, lắp đặt và đưa vào sử dụng thiết bị cho nhà mới 16 phòng.

- Đề xuất và tham mưu với Ban Giám hiệu nhà trường thanh lý các thiết bị không sử dụng được, sữa chữa kịp thời các thiết bị hư hỏng.

- Thường xuyên vệ sinh, luôn giữ phòng thiết bị thoáng mát, sạch sẽ.

- Giáo viên tích cực sử dụng và sử dụng có hiệu quả các thiết bị đã được trang bị, tuyệt đối không để tình trạng có thiết bị nhưng không sử dụng khi lên lớp.

- Nhân viên thiết bị theo học lớp chứng chỉ về thiết bị dạy học.

III. Nội dung

1. Chỉ tiêu

- Tất cả các phòng thực hành bộ môn phải có nội quy sử dụng thiết bị dạy học, nội quy phòng thực hành, phòng học bộ môn.

- 100% giáo viên các môn Hóa, Lý, Sinh, dạy nghề, Tin, tiếng Anh, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Thể dục đăng ký sử dụng thiết bị dạy học, phòng học bộ môn (trừ máy chiếu tại các lớp học).

- Đảm bảo 100% các loại hồ sơ sổ sách nhân viên thiết bị đầy đủ, đúng quy định, cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ.

- Tất cả các giáo viên sử dụng thiết bị dạy học phải có ý thức giữ gìn, bảo quản, sắp xếp ngăn nắp, dọn dẹp sạch sẽ sau khi sử dụng.

- Tất cả học sinh khi vào phòng thực hành phải tuân theo nội quy của phòng thực hành và hướng dẫn của giáo viên, nhân viên.

2. Tổ chức thực hiện

* Đối với Ban giám hiệu

- Phân công thành viên trực tiếp chỉ đạo, quản lý công tác sử dụng thiết bị dạy học, chỉ đạo việc xây dụng và phê duyệt kế hoạch, kiểm tra tình hình thiết bị mỗi tháng và mỗi học kỳ.

- Chỉ đạo tổ trưởng bộ môn kiểm tra việc xây dựng và sử dụng thiết bị dạy học của mỗi giáo viên bộ môn (theo mẫu đính kèm).

- Chỉ đạo nhân viên quản lý thiết bị, giáo viên phòng học bộ môn quản lý, thống kê được kế hoạch các tiết thí nghiệm thực hành, tiết sử dụng thiết bị dạy học của từng giáo viên bộ môn, ghi chép đầy đủ thông tin các loại hồ sơ quản lý thiết bị dạy học.

- Đôn đốc thường xuyên, kiểm tra định kỳ 1 lần/ học kỳ hoặc đột xuất công tác sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên. Hàng tháng nhân viên quản lý thiết bị dạy học phải thống kê, đánh giá mức độ việc sử dụng thiết bị dạy học của mỗi giáo viên bộ môn so với kế hoạch đăng ký từ đầu năm học, kịp thời chỉnh đốn ngay việc sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên mang tính đối phó.

- Đầu năm học, triển khai công tác bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh tất cả thiết bị dạy học phục vụ năm học mới. Đặc biệt là công tác bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị thí nghiệm, phòng thực hành,… Tăng cường mua bổ sung các hóa chất hết, hư để đảm bảo đủ tiết thực hành của học sinh. Riêng công tác vệ sinh, bảo trì máy tính phải thực hiện tối thiểu 1 lần/1 học kỳ. Dụng cụ bộ môn thể dục, Giáo dục Quốc phòng – An ninh phải sắp xếp gọn gàng, tránh hư hỏng do thời tiết và phải được bảo quản tuyệt đối an toàn, có chế độ bảo dưỡng, bảo trì định kỳ theo quy định.

- Sắp xếp thiết bị dạy học ở phòng thí nghiệm, phòng bộ môn, kho thiết bị sao cho đảm bảo: tính hệ thống, tính khoa học, theo phân môn, theo khối lớp, theo bộ thí nghiệm,… và phải có nhãn ghi để dễ quan sát, dễ tìm kiếm.

* Nhân viên thiết bị, giáo viên, phụ trách phòng thực hành, phòng học bộ môn

- Phân công

TT

Họ và tên

Chuyên môn

Phòng phụ trách

Quản lý thiết bị dạy học

Ghi chú

1

Lò Thị Chinh

Toán- Lý

Ngoại ngữ; Vật lý

Giáo dục QP-AN; Thể dục.

Nhóm trưởng

2

Hoàng Văn Cảnh

Vật lý

Tin

Máy chiếu, máy tính, thiết bị dạy nghề.

 

3

Vũ Văn Tú

Hóa Học

Hóa học

 

 

 

4

Nguyễn Thị Hồng

Sinh học

Sinh học

 

 

 

5

Nguyễn văn Huy

Công nghệ thông tin

Nhà đa năng

 

 

 

- Xây dựng kế hoạch bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học phục vụ việc dạy và học nộp Ban Giám hiệu phê duyệt trước 24/9/2020.

- Thống kê các loại thiết bị đầu năm học.

- Thống kê tất cả các bài học có ghi rõ về sử dụng thiết bị.

- Lập danh sách giáo viên dạy khối lớp của các bộ môn có sử dụng thiết bị dạy học.

- Nhắc nhở học sinh sau khi làm thí nghiệm xong: vệ sinh và sắp xếp lại bàn ghế, thiết bị như lúc đầu, nếu đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm đưa về phòng học phải được bảo quản, trả đúng nơi quy định.

- Hướng dẫn học sinh sử dụng thiết bị an toàn, tránh hư hỏng và phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị, tài sản nhà trường. Nếu phát hiện có hiện tượng mất mát, hư hỏng thiết bị do học sinh gây ra giáo viên phải báo cho Ban Giám hiệu để có biện pháp xử lý.

- Có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định:

+ Sổ kế hoạch( Kế hoạch năm, học kỳ, tháng).

+ Sổ danh mục các thiết bị dạy học.

+ Sổ theo dõi sử dụng thiết bị giáo dục (sổ sử dụng cho việc theo dõi các tiết; sổ sử dụng theo dõi cho việc mượn và trả; sổ thống kê theo dõi việc sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên theo tháng).

+ Sổ đầu bài phòng học tin, ngoại ngữ, phòng học nghề.

- Tham mưu với lãnh đạo nhà trường mua sắm, sửa chửa, bổ sung các loại thiết bị - hóa chất phục vụ cho việc dạy và học.

- Báo cáo cho lãnh đạo nhà trường định kỳ 1 lần/tháng quá trình thực hiện thí nghiệm thực hành và sử dụng đồ dùng dạy học của các giáo viên, các tổ chuyên môn đối chiếu kế hoạch đầu năm học của các giáo viên để có biện pháp nhắc nhở kịp thời.

- Thống kê được kế hoạch các tiết thí nghiệm thực hành, tiết sử dụng thiết bị dạy học của từng giáo viên bộ môn, ghi chép đầy đủ thông tin các loại hồ sơ quản lý thiết bị dạy học.

- Hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ sổ sách quản lý thiết bị dạy học, cập nhật thường xuyên các thông tin về thiết bị dạy học như: mượn, trả, bổ sung, hư hỏng.

*Tổ chuyên môn

- Phê duyệt kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học mỗi giáo viên bộ môn. Tập hợp và nộp kế hoạch sử dụng thiết bị về Phó Hiệu trưởng phụ trách trước 25/9/2020.

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện ghi chép đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách của phòng thí nghiệm thực hành, phòng học bộ môn sau khi đã hoàn thành.

- Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở giáo viên tổ mình thực hiện tốt các bài Thí nghiệm - thực hành và sử dụng tranh ảnh có hiệu quả, chú trọng rèn luyện kỹ năng sử dụng thiết bị cho học sinh. Tránh trường hợp dạy chay trong các tiết có sử dụng thiết bị dạy học.

- Cùng với nhân viên thiết bị so sánh đối chiếu giữa các thiết bị cần thiết để phục vụ công tác dạy học với thiết bị có sẵn, từ đó lập kế hoạch mua sắm, đề nghị bổ sung thêm cho hoàn chỉnh, tránh trường hợp không có thiết bị để dạy học do hư hỏng hoặc chưa mua sắm bổ sung.

* Giáo viên

- Lập kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học (theo mẫu đính kèm), nộp tổ trưởng trước ngày 24/9/2020. Thực hiện nghiêm túc nội quy sử dụng phòng thực hành, phòng học bộ môn, mượn và trả thiết bị dạy học.

- Gửi kế hoạch mượn thiết bị dạy học, phòng học bộ môn đến nhân viên thiết bị ít nhất trước 2 ngày cần sử dụng.

* Học sinh

- Thực hiện nghiêm túc nội quy phòng thực hành, phòng học bộ môn, yêu cầu của nhân viên, giáo viên.

Trên đây là Kế hoạch về việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học năm học 2020 -2021. Trường yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường thực hiện nghiêm túc và hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Tổ chuyên môn;

- BGH;

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Bùi Thị Anh


 

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TKB KHOA BIỂU ONLINE 2023-2024
LỊCH BÁO GIẢNG ONLINE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây